משחק טיפר באינטרנט

                                  Mining Truck קחשמ

טיפר (Mining Truck):

.רוזאב רתויב תובוטה תויאשמה תחא ,השדח הדובע התא תעכ .רומג רדסב ךלוה הזו שדח ירמגל הז .הטילקו תכלשה ידכ דע ןבא תקפהל הרכמה ךותמ הב גוהנל ךירצ התא .תאזה העיסנל ףסכ podobyut תומכו דבוע התא בוט המכ וכירעי שי .ןעטמה לש רומישל ,הגרדהבו טאל הז תא תושעל בייח התא ,ןעטמ םע העבגה לע םיספטמ רש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות