משחק עולם אופנת סיור באינטרנט

                                  Fashion Designer World Tour קחשמ

עולם אופנת סיור (Fashion Designer World Tour):

.בלה תמושת זכרמב תויהל הנפוא תוגוצתב ףתתשהל ,הנפוא תבצעמ תויהל תמלוח הרוחב לכ .לק אל הז לבא ,ךלש דיה תא תוסנל לוכי התא הזה קחשמב .הנעדת לכ לש תואצותהו ,ךרעות ךלש הדובעה יכ הדבועה .ריע םיינשה ןיבמ רוחבל לוכי התא זא ,עפומה לש םוקמה תא רוחבל דמחנ היהי הז ,תישא .שולש קר רוחבל לוכי התא לבא ,ךתוא גצייש ,תונב לע לכתסהל ןמזה הז וישכע .ךמצעב תונבה רובע תושובלת רוחבל ךירצ התא ,ללכה ןמ אצוי ןפואב הריצי אוה אבה בלש