משחק שפחתהל הדומח הדלי באינטרנט

                                  Cutie Girl Dress Up קחשמ

שפחתהל הדומח הדלי (Cutie Girl Dress Up):

.םהלש רפסה תיבב רודכה תא תכלל ךירצ םויה רשא ,תויחאה םע שגפיהל ול .םהלש הארמה לע דובעל ךירצ התאו הז לע יביטקרטא תואריהל הצור םהמ ד .תוצפל םהל רוזעל לכות לכ םדוק .הקיטמסוק ירצומ לש ןווגמב שמתשה ,ךכ םשל .הרענה לש תקורסת תושעל ,רעיש תשרבמו הכל תרזעב ,זאו .הפי הלמש תוקפוסמה תויורשפאה ךותמ רחב ,םידגבה ןורא תא חתופו ,הני .םיטישכתו םיילענ רוחבל ךרטצת ,הז תחת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות