משחק ןייטנלו תוקישנ באינטרנט

                                  Valentines Kisses קחשמ

ןייטנלו תוקישנ (Valentines Kisses):

.טיידל םהיתונב תא תובורק םיתעל םינימזמ םיריעצ ,םיבהואה לכ לש םוי .עוריאל ןנוכתהל םהל ורזעת סנייטנלו תוקישנב םתא .הלש רדחב ךמצע תא אצמת הרוחב תריחב .תקורסת רוציל זאו הינפ לע רופיא חורמל ךרטצת ,הקיטמסוק תרזעב ,לכ .ךמעט יפל םידגב הרובע רוחבל ךרטצת ,ןוראה תא תחתפש רחאל ,תעכ .םירחא םירזיבאו םיטישכת ,םיילענ רוחבל ךרטצת וז תשובלת תחת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות