משחק הכיסנל הנותח תמרד באינטרנט

                                  Princess Wedding Drama קחשמ

הכיסנל הנותח תמרד (Princess Wedding Drama):

.הלש ריעצה םע הלפנ הנא הכיסנה ,הנותחה ברע .ןתוא בשייל ידכ רודכ קורזל וטילחה תורבח .הז עוריאל ןנוכתהל הדליל רוזעל ךרטצת הכיסנה הנותחה תמרד קחשמב הת .הרעיש תא תושעל זאו הדליה לש הינפ לע רופיא ליחהל ידכ רופיאב שמתש .ךל תונתינה תויורשפאהמ הידגב תא ףוסאתו הרדחל רובעת ,ןכמ רחאל .םינוש םיטישכתו םיילענ ףוסאל רבכ ולכות ,הפילחל תחתמ ,זאו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות