משחק םכלשמ הכיסנ וניכה באינטרנט

                                  Make Your Own Princess קחשמ

םכלשמ הכיסנ וניכה (Make Your Own Princess):

.ריוצמ ןפלואב דבוע התאש ןיימד .Make Your Own Princess שדחה ריוצמה טרסל הכיסנ רוציל ךרטצת םויה .ךינפלש ךסמה לע עיפות הדליה .םידחוימ הרקב תוחול תוארל ולכות םינוש םידדצמ .תקורסת תושעלו רופיא חורמל זאו ,הלש הארמה לע דובעל הליחת ךרטצת , .וליבשב םינוש םיטושיקו םיילענ רוחבל ,הדליל דגב ןיחלהל ךרטצת ,ןכמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות