משחק םויאה רבחה ילא באינטרנט

                                  Ellie Boyfriend Menace קחשמ

םויאה רבחה ילא (Ellie Boyfriend Menace):

.דחא םויב םיטיידל תירב תא ונימזה םיריעצ המכ .םהמ דחא לכ רובע שוגפתש הרוחב םכל היהת םויאה רבחה ילאל קחשמב םכל .הלש הארמה לע דובעל הליחת ךרטצת ,הדליה לש הרדחל הסינכ רחאל .תקורסת תושעל זאו הינפ לע רופיא חורמל ךרטצת .םכמעטל םידגב ןהמ רוחבלו הריחבל םכל תונתינה תושובלתל תויורשפאה ת .םינוש םירזיבאו םיילענ םירהל רבכ ולכות ,ויתחת