משחק םיקותמ םישיש באינטרנט

                                  Sweet Sixty קחשמ

םיקותמ םישיש (Sweet Sixty):

.Sweet Sixty הארקנש אשונ תביסמב ףתתשהל הטילחה תונבה תרבח .המיאתמה תשובלתה תא רוחבל םהמ דחא לכל רוזעל ךרטצת .ןהמ תחא רוחבל ידכ ןהמ תחא לע וצחלתו םכינפלש ךסמה לע ועיפוי תונב .הרדחב ךמצע תא אצמת ,ןכמ רחאל .הפי תקורסת ישעת זאו הינפ לע רופיא יחרמ ,הקיטמסוק תרזעב ,לכ םדוק .תונבל דגב ורחב ,רוחבל םידגבה תויורשפא ךותמו ,ןוראה תא וחתפ ,ןכמ .םינוש םיטישכתו םיילענ ףוסאל לוכי רבכ התא ,ויתחת ,הז ירחא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות