משחק להחנות את המכונית שלי באינטרנט

                                  Park my car קחשמ

להחנות את המכונית שלי (Park my car):

?הצורמה לולסמה לע תינוכמה תא תונחהל לגוסמ תויהל רומא התא .ןכ םג ךל םיאתת וזה הדובעה תא זא ,ןכ םא .תורישעה תונוכמהמ תחא תונחהל ידכ ,הבר תוריהזב וז הדובעב רקיעה זאמ .השק רתוי תומר רתוי תושענ תונוכמ תמר לכ םע .הנושה יאוולה תחיתפו לובגה לע םג אלא ,תונכש יבשחמ לע קר אל עוגפל הלוכי תינוכמה .זירז רהזיהל זא
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות