משחק 2 רטסאמ קראפ באינטרנט

                                  Park Master 2 קחשמ

2 רטסאמ קראפ (Park Master 2):

.ילאוטריווה םיקחשמה םלועב םיירלופופ ןוינחב תוינוכמ תנקתהל תומישמ .דעוימה םוקמל ותוא סינכמו םילושכמ וא תורחא תוינוכמ ןיב ותוא םישל .הנוש היהי לכה 2 רטסאמ קראפב .R םע הנטק רכיכב תינוכמה תא ןיקתהל - ההז הרתונ המישמה רבעב ומכ .ךדי לע ךשמנש שיבכב עגפת הלבותהו ןוינחל בכרהמ וק רייצ ,ךכ םשל .םעפ לכב שיבכה לע תוינוכמ רפסמ חולשל וכרטצת תומרב בורלש ןוויכמ ,

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות