Skeletons Rise קחשמ

םידלשה תויולע (Skeletons Rise):

.רדוק לפא רעימ םישנאה תכלממל שלפ םידלש אבצ .המחלמ בישהל הטילחה הנא הריעצה הפשכמה .הז ברקב הל ורזעת היילע ידלש קחשמב .שיבכה לע דומעתש ,ךלש הרוביגה תא הארת ךסמה לע ךינפל .הנוויכל ועוני םידלש .םינוקייא םע דחוימ הרקב חול היהי ןותחתה קלחב .םיוסמ קחרמב םילעופש םימיוסמ םישחל ליחהל ולכות םהילע הציחל ידי ל .םתוא דימשתו םידלשה לע הכת ,ךכיפל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות