משחק טפנ תוילכמ תיאשמ באינטרנט

                                  Oil Tankers Transporter Truck קחשמ

טפנ תוילכמ תיאשמ (Oil Tankers Transporter Truck):

.ריבעהל ךירצ המ הנשמ אל הזו יהשלכ הרוחס לש הלבוה תקפסמ שיבכ תלבו .דעומבו החטבב הרוחסה תא קפסל ידכ ףסאיי בכרו תדחוימ הלוכמ ,תיטקפמ .טפנ ילכמ חולשמ לע דובעל םכילע ךא ,תונוש תולבוהב תקסוע ןמש תוילכ .תיתמצועו הלודג תויהל תבייח תיאשמהש רמואש המ ,טפנ ירצומ לש תונוט .הרוחסה תא לבקל ידכ ולבקתש המ הז .שיבכב עגפו קנטה תא רבח

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות