משחק םיס תיאשמ יקנ הפשא באינטרנט

                                  Island Clean Truck Garbage Sim קחשמ

םיס תיאשמ יקנ הפשא (Island Clean Truck Garbage Sim):

.התיבה סוטל לוכי אל התא וישכעו ךלש םיפסכה תא תבשיח אל לבא ,יפורט .אצמיי חוטב הזש הצורש ימל ,הדובע שפחל ךרטצנ .לבז תיאשמ גהנ םיכירצ םהש םתיליג םיימוקמה תא ורקחתש רחאל .הפשא יחפ ףוסאלו יאה יבחרב עוסנל ,תומישמ הנומש םילשהל ,המישמה תא .ךישמהל הלוכי Island Clean Truck Garbage Sim -ב ימוקמה רוזאב השפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות