משחק עגמ םע גודל באינטרנט

                                  Fishing With Touch קחשמ

עגמ םע גודל (Fishing With Touch):

.םיגד לש םיגוס רתויש המכ סופתל ידכ עגמ םע גיד קחשמב םיל ךלנ ינאו .היולג היהת םיה תיעקרק ךסמה לע םכינפל .םימל תחתמ וחשי םיגד לש םינוש םיגוס .הנוש תוריהמבו םינוש םיהבגב ועוני םלוכ .רבכעה תרזעב גדה לע הציחל תועצמאב תוריהמב אצמתהל םכילע היהי .ךכ לע תודוקנ לבקלו םהב תוכהל ולכות ךכ .אבה בלשל רובעת ,םהמ םיוסמ רפסמ תדלקהש רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות