משחק שיבכל ץוחמ יתייסא ןעטמ תיאשמ באינטרנט

                                  Asian Offroad Cargo Truck קחשמ

שיבכל ץוחמ יתייסא ןעטמ תיאשמ (Asian Offroad Cargo Truck):

.תיאשמ תגהנכ ודבעתו Offroad יתאיסאה ןעטמה תויאשמ קחשמב היסאל ועס .םכבכרב תונוש תונידמ לש םיקחורמ םירוזאב םינוש םינעטמ קפסל םכילע .הפוגל תונעטנ תובית דציכ תוארל ולכות תינוכמ תריחבב .המידק ךרדב ךלתו תוריהמ הגרדהב ףוסאת ,תינוכמה תא זיזהל תונידעב .שיבכב בטיה וטיבה .השק חטש םע חטש ךרד רובעי הז .םכלש לולסמה לש םויסה תדוקנל דע ותומלשב ןעטמה תא קפסל ידכב לכה ת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות