משחק ןודולגמ באינטרנט

                                  Megalodon קחשמ

ןודולגמ (Megalodon):

.ןודולגמ ארונה קנעה שירכה יח קומעה םיה ךותב קומע .לכוא הברהל קוקז אוה ןכלו לודג יד אוה .ולשמ לכוא גישהל שירכל רוזעת םויה .םיב יפיצפס רוזאב החשת ךלש תומדה .םינוש םיגד ינימ ועיפוי םימל ביבסמ .ףוקתל ותוא ץלאיו ךלש הרטמל ותוא איבי שירכב תוישפוחב טלוש התא .םינוש םיגד גופסי שירכה ,ךכיפל .םתוא ףוקתל לוכי התא םישנא לש תוניפס שגופ התא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות