Zoo Animal Transport Simulator קחשמ

םייח ילעב תולבוה רוטלומיס (Zoo Animal Transport Simulator):

.םינוש םיגוסמ םינעטמ הליבומה הלודג הרבחב דבוע סאמות .תויחה ןגב םיאצמנש םייח ילעב לש םינוש םיגוס ריבעי ךלש רוביגה ,קח .ותעיסנב ליחתי ,עונמה תא קילדמ ,ונלש רוביגה ,היח הכותל סימעהו ות .תיפיצפס ךרדב תינוכמב גוהנל ךרטצת הפמה ךמס לע .שיבכה לע םימקוממ תויהל םייושעה םינוש םילושכמ ףוקעלו שיבכב םיענה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות