Mini Volleyball 3D קחשמ

דמימ תלת ףערודכ ינימ (Mini Volleyball 3D):

.שרגמה לע רבכש םינקחשה דחאכ וב ףתתשהל ולכותו ףערודכ ינימ דממ תלת .תישפוח הטיעבב ותוא שינעתו תועט לכ הארי אוה ,זייד לע בשוי ןדפק ט .הרזחב חולשלו תוישפוחב תוטהל ,ךלש שרגמה יצחל רודכה תא קורזל בירי .הפקתהה לש תחלצומ תופקתשה וא השגה לכ רחאל תועיפומה תודוקנ תוארל .ץחומ ןויצב ךלש ביריה תא סיבה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות