ףערודכ יקחשמ

ףערודכ יקחשמ
.קינקיפל וא םיל םיכלוה ונא רשאכ ,ליעפ שפונבונתוא רדבל טרופסה עקרק תא בוזעל םיל .דחא קחשמ תוחפל קחשל תשרדנ הרבחה,רודכה תא ותיא חקול .םניחב םתוא קחשל זא ךל עיצהל ידכ ,תונוש תורוצב טנרטניאב םירצומ תולקב רוציל םיח .בר ןמז ךשמב הזה טרופסה לש םייובשה לכ -zverushek ,םיניווגניפ ,ןוספמיס תחפשמ ,S

משחקים הכדור עף לפי קטגוריה:

הטוב ביותר ףערודכ יקחשמ