Jolly Volley קחשמ

ילו' ג ףרוטמ (Jolly Volley):

.תיריר הסממ םיבכרומה םירוצי םייח קחורמ םלועב .םינוש טרופס יקחשמ בהואו קיחצמ יד םה .ילוו ילו'ג םשב ףערודכ תופילא ןגראל וטילחה םה םויה .ותוא חצנל ידכ ךלש תומדל רוזעלו הז קלח תחקל םג ולכות .תשר ידי לע קלוחמ קחשמה רובע הדש תוארל ולכות .קחשל ךותל רודכה תא איבהלו שרגמה היהי ךלש ביריה .תורטמ עיקבהל תוסנל ךכבו ביואה לש דצב ותוא חצנל ךילע היהי .קחשמב הכזי עיקבי ימ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות