Volley Beans קחשמ

תיעועש ילופ (Volley Beans):

.ףערודכ תורחת תויהל וטילחה םה תויחל תויחל םינוש םייח הבש הנידמב .וז תופילאב תוכזל תווצ ףערודכ ףערודכ רוזעל ךרטצי קמע תיעועש קחשמ .םהלש תומוקמה תא וחקייו ףערודכ שרגמל ועיגי ךלש םירוביגה .ביואה תווצ לש הרושב ודמע םלומ .ביואל רודכה תא קפסל ולכות ,תואה לע .ךלש יצחל ותוא הכי םהלש םינקחשה דחא .לוג עיקבהל תוסנלו רבדה ותוא תא תושעל ךרטצת ,ךלש ןקחשה לוהינ ,הת .קחשמב הכזי עיקבי ימ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות