Bear ball קחשמ

דוב כדורעף (Bear ball):

.ךלש בירי םע ףערודכ קחשל ךרוצה לע קוריה אשדה ,לודג רעי אובת זא ,וקחשי םידלי המ .לכה ךסב תודוקנ חיוורהל תחלצה התא המכ דע תוארהל ונא ליעל רומא .בוש קחשמה תא ליחתהל ךרטצת התאו ,דיספמ התא ,רעצה הברמל ,זאו ,ביריה רשאמ תודוקנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות