משחק סרפסקא תיאשמ באינטרנט

                                  Express Truck קחשמ

סרפסקא תיאשמ (Express Truck):

.הלכלכב בושח ביכרמ איה םינעטמ תלבוה .רתויב תמלתשמהו הלוזה הרתונ בכרב תורוחס תלבוה יכ הכרעהה בר ןמז ר .ךרד לכב עונל הלוכיו הנימא איה ,ידמ רהמ תלעופ הניא איה םא םגו הא .םירחא םישיבכו םיעוער םיעוער םירשג ,םיקיקנ ףקוע ,דעיל ןטק זגרא ר .תוטילב לע הצפקה ידי לע סמועה תא דבאל אל רקיעה .קחשמה סרפסקא תיאשמ לש תוינמיהו תוילאמשה תוניפב םימקוממה םיצחה ל