משחק תוינוכמ 2 באינטרנט

                                  2 Cars קחשמ

תוינוכמ 2 (2 Cars):

.םואיתו הבוגתה תא קודבל ןירשימב ןה לועפל וא ,םהילע טלתשהל ,תוריהמ התואב ץורמ ת .םאותה עבצה לש םילוגיעה תא ףוסאל התא םא ,הדמתהב תולעל ליחתי םהלש םוכסה םומיסקמ .תורכיכה ביבס תכלל ךירצ התא ,הז הרקמב .ךילהתה ןמ חסומ אל התא ךכ דחוימב ןנכות טושפ קשממה .בוביס לבקל םיכירצש םילושכמה הז לעו ,לולסמה תינוכמ שי