משחק ףוקיק דודיק באינטרנט

                                  Coding Kickoff קחשמ

ףוקיק דודיק (Coding Kickoff):

.םינוילע תוחוכ ידי לע טלשנש יראניב דוק לש הצובק ונלוכ ,"סקירטמה" .בותכה דוקה לע תודיפקמו שארמ תותנכותמ ונלש תולועפה .םיכירצ םתאש המ תא תושעל םתוא איבנו ונלש תומסרופמה תוריוצמה תויו .םילוגעה םילטרופל עיגהל גופסבוב רוזעל ךירצ התא תישאר .ןחלושל ורדגהו ינמיה חולהמ םיצחה תא וררג ,ךכ םשל .לועפל הליחתמ תומדה ותועצמאבש םתירוגלאה היהי הז .ףוקיק גנידידוקב ןואידולקינ ןפלוא לש םירחא םירוביג תנכתל וכרטצת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות