משחק תיפוסניא הציפק באינטרנט

                                  Endless Jump קחשמ

תיפוסניא הציפק (Endless Jump):

.םינוש םילכאמ רחא שפחל הטילחה רקובב ררועתהש םיט הנטקה עדרפצה .וזה הקתפרהב ול רוזעת תיפוסניא הציפקב התא .ריוואב םיאצמנש םינוש םילכוא לש לוכשא הליג ,רעי ליבשב ץפק ,ךלש ר .ריוואב םיבבותסמה םיצפחב שמתשהל טילחה ךלש רוביגה ,הזל עיגהל ידכ .ללחב ותיא בבותסי אוה ,םהבש ןושארה לע ץפוק אוהשכ .רבכעה םע ךסמה לע ץחלו רחא טקייבוא לומ היהי ךלש רוביגה וב ןמזה ת .רחא ץפחל ץופקלו ץופקל עדרפצל חילצמ התא וז ךרדב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות