משחק 3d ץפוק סוס באינטרנט

                                  Jumping Horse 3d קחשמ

3d ץפוק סוס (Jumping Horse 3d):

.םיסוס תויורחתב עיפוהל ןמאתמ אוה םש עובש ףוס לכב םורדופיהל ךלוה .וינומיאל ףרטצה ,Jumping Horse 3D קחשמב ,םויה .דחוימ םינומיא שרגמל ךלת סוס לע בכרש רחאל .םינוש םיהבגב םימוסחמ ונקתוי וילע .תמיוסמ תוריהמב ותוא רזפל ידכ סוס לע בוכרל ליחתהל ךרטצת .וללה םימוסחמה לכ ןיב ףועלו ץופקל םכלש סוסל םורגל ולכות ,הרקבה י .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ ידי לע ךרעות הציפק לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות