משחק תאצל יל ןת באינטרנט

                                  Let Me Out קחשמ

תאצל יל ןת (Let Me Out):

.םהיתוינוכמ תא םיריאשמ םה םהבש םינוינחב םישמתשמ תולודג םירעב םיר .םירחא ידי לע המוסח תינוכמה וב בצמל םיעלקנ םקלח ,ידמל תובורק םית .ןוינחהמ תאצל הלאכ םיגהנל רוזעל ךרטצת Let Me Out קחשמב התא .הארית ךלש תינוכמה ךסמה לע התאש ינפל .תורחא תוינוכמ יארקא ןפואב ומקומי וביבס .ןוינחהמ האיציה תא ררחשלו שרגמה ביבס םתוא ריבעהל ךרטצת .ןהב ךירצ התאש תוינוכמה תא חינהו תוקיר תוינחב שמתשה ,ךכ םשל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות