משחק Xtreme םיטרסב םיריוצמ םייוסינ באינטרנט

                                  Cartoon Xtreme Trials קחשמ

Xtreme םיטרסב םיריוצמ םייוסינ (Cartoon Xtreme Trials):

.יתנשה םיעונפואה ץורימ םייקתי ,תונוש תוריוצמ תויומד םירג וב םוקי .הז ץורימב קלח תחקל רבוע אוה וילעש עונפואו תומד ורחב Xtreme Cart .קוניזה וק לע דומעל ךרטצי ךלש רוביגה .ךלי אוה הב ךרדה הארנ וינפל .תוריהמ הגרדהב המירמ המידק תרהממ ךלש תומדה תידיה בוביס .םינוש םימוסחמבו םיציפקב ולקתי וכרדב .שיבכב הלאה םינכוסמה םיעטקה לכ לע רבגתהל ךרטצת עונפוא לע תצפוקש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות