משחק ץורמ ינפוא שיבכ באינטרנט

                                  Highway Bike Racers קחשמ

ץורמ ינפוא שיבכ (Highway Bike Racers):

.יתנשה םיינפואה שיבכ ינפוא תא חראל טילחה וגקישב םסרופמה םינעונפו .ולש עונפואה לע םיצורימב קלח תחקל ולכוי םלוכ ,וב .םיצורימב קלח חקיי אוה ובש עונפואו תומד רחוב התא קחשמה תליחתב .המידק רהמי ךלש רוביגה םוקמה ןמ רבועו הגהה ירוחאמ בשוי ,זאו .שיבכה ךרואל רהמל ו ירשפאה םדקהב תוריהמ תא םירהל ךרטצת זגה רותפכ .תוריהמב ביבסמ תכלל ךרטצת שיבכה לע םילושכמו תוינוכמה לכ .ץורימה תא דבאמ התא הנואתל סנכנ התא םאש רוכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות