משחק Racer תיאשמ ףפועמ באינטרנט

                                  Flying Truck Racer קחשמ

Racer תיאשמ ףפועמ (Flying Truck Racer):

.ןפוד יאצוי םיצורימב קלח תחקל טילחה ק'ג ריעצה רוחבה .הב קלח תחקל דחוימ ןוליס עונמ תרזעב תוהובג תוציפק עצבל תולוכיש ת .תורחתה תא חצנל ידכ ונלש יפואל רוזעל Racer תיאשמ ףפועמ קחשמ התא .הלש הגהה ירוחאמ תבשל היהי ךלש רוביגה תינוכמ תריחב .המידק ץורי אוה ,זגה תשווד לע ףחוד אוה .המידק עונל תוינוכמ םג ומכ ,המדאב םילבטמ ויהי וכרדב .ההובג הציפק השעי תינוכמה תאו ןוליסה עונמ תא ליעפת ךסמה לע הציחל .תונואתה לכ תא עונמל ולכות וז ךרדב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות