משחק 3 הריהמ ןיכס באינטרנט

                                  Fast knife 3 קחשמ

3 הריהמ ןיכס (Fast knife 3):

.קסעל תדרל 3 הריהמ ןיכס קחשמה לע לכתסת ,ךתוא דדועל היהי סוטל לע תוריפ ךותיח .יבצמ רוחבל תלוכיה וז - קחשמה תליחתב המיענ העתפה םע ךריב היהת התא .HP שמתשהל וא עגריהל ,המאתה בצמב ,ןמז קחשל לוכי התא וישכע .קחשמה תא ליחתהלו חיטבא תא ךותחל ,תוכזה תריחב רחאל .תוריפ לש ריהמ ךותיח תרתונ תירקיעה המישמה לבא ,םינוש םה תומרה לכב םיאנתה .וב תעגל רוסא ,בהבהל לוכי רעוכמ בוקר רוחש ירפ ,תוינבגע וא סננא ,םיסגא ,םילשב ם