משחק חדקא באינטרנט

                                  GunHit  קחשמ

חדקא (GunHit ):

.קיתרנה ןמ םהלש ןימא טלוק תכישמ ידי לע הנכסה לע ידיימ ןפואב ביגה .קיודמ םירויה לש ןודעומב ךלש תוברועמה תא חיכוהל לוכי התא GunHit .טומ וא ץע לע והשפיא ,עובק אלו ,ליגרכ ,הלא םהו ,תורטמב עוגפל ךיר .רוחש תולוגע תוצצפ םהיניבו ,תויבח וליפאו ,םיקובקב ,תוריפ לש ןווג .ץפנ םיצפח תפיקע ,דעיה תא תוכהל קוידב איה ךלש המישמה תאו ,ףועלו