משחק הינאמ ה'גנינ הציפ באינטרנט

                                  Pizza Ninja Mania קחשמ

הינאמ ה'גנינ הציפ (Pizza Ninja Mania):

.ףשב ררועתה ה'גנינה ,הציפ שקיבו תירקיעה הנמה ויה תוינמחלו ישוס ם .יתימא יחרזמ םחול ומכ םירזל תאז הארה אל ךא ,דואמ סעכ אוה .תינפי הנאטק ברח ןיכהו הציפ תנכהל םישורדה םירמוחה לכ תא ףסא אוה .תונטק תוכיתחל תוקרי ץוצקל רוביגל רוזעת התא .וקהיפ לא זא ,ץיפקהל ולחה רבכ םושו לצב .הינאמ ה'גנינ הציפב הציפמ חוכשל רשפאו ץוציפ עמשנ תרחא ,ברחב ןהב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות