משחק ףש תוריפ באינטרנט

                                  Fruit Chef קחשמ

ףש תוריפ (Fruit Chef ):

.ןיכסה בהל לש תחא העונתב תוקריו תוריפ ץצקי םג אלא רשב םע קר אל ןבשחתהל תולקב ר .FruitChef קחשמב תויהל לוכי התאש הכאלמ לעב שרוד הזה חבטמב זא .םיבוט תוריפ ספספל אל ןמאתהל ןמז הברה ךל היהי ,ךכ םשל .תובלושמ תודוקנ לבקמ התא ,םירצומ ינש תא ךותחל ,תחא הכמב הז תא תושעל לוכי התא ם .תועבטמ קנעומ התא תורפה לש הבוט הסורפ לכ לע .רתוי חונ ילכ שוכרל ,החלצהב אבה בוביסל רובעל ידכ תונחל תכלל ,קחשמה ירחא .בוט ירפ יצחב ץצקי יכ דחו קנע ברח תויהל לוכי הז .ףש לש םוקימה תא לבקל םיצור םג רשא םיינודז םירחתמ לש םיסיסבה תויהל לוכי חבטמה .לזמ דואמ אל אוה ןכסמה לותלתחה ,בל תמש אל התא םאו ,םילותחה תא קורזל לכות ,ןכל .רתויב ינלטק היהי ישילשהו ,וז תורחתמ ענמיהל ולכות תויועט שולש קר .ודבעי אל וז תורשפא םע קר םילותח .vypadesh תורפה קחשמ חבט לש ץוחב התאו תחא תועט קר .שארמ הז תא הנוק ,לע קשנ םע השדח המרל סנכיהל לכות ,ףסכ קיפסמ תפסאש הזה ןמזב םא .םתוא ךותחל ןמז יל היה ןמז הברה ךכ לכ ךל היהי אלו ,רתוי הברה הארת דוע ,דחא ירפ .ךלש ןיכסה תועיגנ ץצופתהל לוכיש תראומ הצצפ תוארל וליפא התא םימעפל .תושדח תושיכר רובע תוריהמב תועבטמ רובצל קיודמ ןפואבו תוריהמב תוריפה תא םיכתוח .דח ןיכסב ךותחל ךיא ןיימדל וליפא לוכי אל התא .רדהנ ילכ ןוגכ תוריפ ךותיחל קתנתהל רשפא יא .ךותיחל ךלש קשנה תא רפשל לוכי התא חוור לכ םעו