Fruit Slasher קחשמ

( Fruit Slasher):

.ךלש העפשהה קמחתהל הסנמ ,ץיפקהל היהי םירגרגו םירחא םיבר תוריפו םינבדבוד ,םיפיז .םהב םחליהל תוינש םישולש קר םכל שי ,הרטמה תא וצימחת לא .בצקומה ןמזה רובע יברמה תודוקנ תא עיקבהל וסנ .תוינש םות ינפל םייתסי קחשמה ,הצצפה תא הכמ התא םא .וסרהנש תוריפ רפסמב גיהנמ תויהל םיפאוש תינועבצ תוליעפ תונהיל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות