Knife Storm קחשמ

םיניכס תרעס (Knife Storm):

.תוברחו םיניכס :םיניכסב שומישב םהירושיכ תא תוארהל ידכ קחשמה םיני .ימצע םומ תושעלו םישאר ץוצקל ךירצ אל התא .תוריפו ץע תוכיתח לע קרו ךא ולגרת .ה'גנינו העילק ,יסאלק :םיבצמ השולש ללוכ קחשמה .הלוגע ץע תכיתח לש הרוצב הרטמל םיניכס קורזל םכל עיצמ קיסאלק .חיינ וילע רומשל וא בבותסהל הזל םורגל לוכי התא .םיחופת ספספל אל רשפא םאו רבכ הקיבד ןיכסל סנכיהל אל איה המישמה .םישדח ברח וא ןיכס תונקל ולכות הב תונחב חוקימ בבשל וכפהי םה .תשגרמ תוריפ תסורפל םכתא רדשי ה’גנינה בצמו ,םיפפועמ תוריפ לע תוב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות