משחק תויאשמ םער הינח 3D תונמוימ באינטרנט

                                  Skill 3D Parking Thunder Trucks קחשמ

תויאשמ םער הינח 3D תונמוימ (Skill 3D Parking Thunder Trucks):

.הטילשל חונ אל טקייבוא אוה םילגלג רשע הנומש לע ךורא רפוו .ינבלמ חטש לע הכורא תיאשמ ןיקתהלו עוסנל ךירצ התא יכ הדבועה ידי לע תכבוסמ המישמ .עוסנל ךירצ התא רתוי המכ ךל דיגי הז םלוס שי הז ליבשב ,הינחה שרגמ ךותב קוידב תו .עצבתת המישמה ןכלו ,זוזל ילב תוינש המכ דומעת תינוכמה .רהצומה םוקמל תלברוסמ הרובחת ףוחדל ידכ עיזהל ךירצ התא ,רתוי השק היהי תואבה תומ .תיגטרטסא בושחל תלוכיה תאו ,תונמוימ גצה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות