משחק / םר תיב ןורכיז באינטרנט

                                  The Loud House Memory  קחשמ

/ םר תיב ןורכיז (The Loud House Memory ):

.םייח םירבח לש הלודג הרבח ובש תיבל ךלנ ,םר תיב ןורכיז קחשמב םויה .בלה תמושת תאו םהלש ןורכיזה תא קודבל עייסיש קחשמ קחשל וטילחה םה םויה .הז עוריאב ףתתשת התא .םייולג םיסיטרכ ויהי ךסמה לע התאש ינפל .םתוא הארת אל לבא ,ונלש םירוביג לש תונומת ויהי םה .םיפלק ינש חותפל ידכ ךלהמ תושעל איה ךלש המישמה .האור התא המ רוכזל הסנ .תינמז וב םתוא חותפל ,תוהז תונומת יתש ואצמ הארנ התאש עגרב .תודוקנ לבקת התאו ךסמה לע םיעובק ויהי םה זא .וז ךרדב םיפלקה לכ תא חותפל איה ךלש המישמה תא ןיבמ התא ךיא