משחק ר'גנאד ירנה ןורכיז באינטרנט

                                  Henry Danger Memory קחשמ

ר'גנאד ירנה ןורכיז (Henry Danger Memory):

.הנכס ירנהו chel ןטפקה ומכ לע םירוביג ללוכ ,םלוכ רובע יחרכה אוה בוט ןורכיז .שרגמה לע םיפלקה תא ץיפהל רבכ ךלש ןורכיזה תא קודבל ידכ ןורכיז ןכס ירנה קחשמב ך .דחא דצב קר הז לבא ,םיהז םה .הנכס ירנה לש ויתואקתפרה לש תומדה לש עצמאה תנומת תא הארת התאו רבכעה םע םהילע ץ .גשות הרטמה ,הקונמ חטשה רשאכ ,חטשהמ םתוא ריסהלו תונומתה ןתוא תא אוצמל ידכ - ךל .ייחב ישומיש דימת הזו ,ןיוצמ ןורכיז - לעה תולוכיב קיזחהל םג התא יכ רפוס םיוות