משחק G7 סאגווב םירצוע הנותחל ךרדב באינטרנט

                                  G7 Hangover קחשמ

G7 סאגווב םירצוע הנותחל ךרדב (G7 Hangover):

.קזחה רבואגנה םע קיר רב תררועתה תרעוס השדח הנש תביסמ ירחא .יטרפ רדחב השפוחב התא יכ ךתוא חוכשל תאו דסומה תא ובזע תווצ וליפאו הביסמה יפתתש .ןיינבה תא בוזעל ךרד אוצמל םילעב תויהל ךירצ התא וישכע .םיישומיש םיטירפ תויהל םילוכי רשא ,ירובצמ המכ תולגל תונמדזה שי לבא ,תולוענ תות

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות