משחק סקימ בלס תא ןמרב באינטרנט

                                  Bartender The Celeb Mix קחשמ

סקימ בלס תא ןמרב (Bartender The Celeb Mix):

.םימדוקה םיקחשמהמ ךל רכומ אוה ,לגימ ןמרבה תא שוגפ .םיבכוכ השימח ןולמ לש רבב דבוע וישכעו הריירקה םלוסב םדקתה רוביגה .םיאקיטילופ ,םימסרופמ םיאקיזומ ,תוינקחשו םינקחש ,םיקיפמ :םימסרופמ םיחרוא תובור .תואקשמ תנכהל תיקנע תוירחא שי יפוא .תואקשמ לש םימיוסמ םיגוס קר שמתשהל בהוא ינררב דואמ תובורק םיתעל םה VIP תוחוקל .סנ םסק לייטקוק ןימזהו בשי רבכ חוקלה ,רבה דיל .שאה יבכמ תא תובכל ךרטצי רקבמה תרחא ,ןוכנה בולישה תא תושעלו תועט תושעל אל סקימ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות