משחק גֵזֹומ באינטרנט

                                  Bartender קחשמ

גֵזֹומ (Bartender):

.תודסומ לש ןווגמב םידבועה םישנא םה םינמרב .םירקבמל תואקשמ לש ןווגמ הצוחה םיכפוש םהו ,םינוש םילייטקוק ןיכהל איה םהלש המיש .וז הדובעב ךלש דיה תא תוסנל ולכות קחשמה Bartender ב םויה .הז לע תדמועש סוכה תאו רבה לע יולג היהי ךסמה לע התאש ינפל .וכותל ךופשל ךרטצת םילזונ המכ גיצמה ןמיס היהי תיכוכזה לש לאמש דצב .קובקב היהי הלעמלמ .סוכה ךותל לזונה תא ךופשלו ךופהל ותוא ךופהל ידכ ךסמה לע ץוחלל ךירצ התא .ןחלושה לע תופיט םוש ךופשל אל ידכ ,תוריהזב הז תא תושעל ךירצ התא יכ רוכז לבא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות