משחק םיה ףוח רב באינטרנט

                                  Beach Bar קחשמ

םיה ףוח רב (Beach Bar):

.רב חותפל ףוחה לע ץיקב הטילחה הנא ותרבח תאו םי'ג .ףסכ חיוורהל ןבומכו םישנאל החמש איבהל וצר םה זא .םהיתוחוקלל תופצל ידכ ועיגה םה ןחלושה תא ץיפהל רבה תרדגה ידי לע .רבב םתדובעב םהל ורזעי רב ףוחה קחשמב ךתיא ונחנא .ונילא ועיגי תוחוקל ,רקובב .ןחלוש דיל םישלו םתוא אוצמל םיכירצ ונחנא .טירפתהמ ןימזהל ונל ושעי םה ,ןכמ רחאל .םי'ג ,השענ הדובעהמ קלח .תואקשמו םילייטקוק ןיכי אוה .לושיב תארי הנח .תוחוקלל תואקשמו לכוא ןיכהל לכות ןכומ התא רשאכ ,ןכמ רחאל .בוזעלו ףסכה תא ךל ונתי םה ,הליכאה רחאל .םהירחא תוקנל ךילע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות