משחק קיישקלימ הפק באינטרנט

                                  Milkshake Cafe קחשמ

קיישקלימ הפק (Milkshake Cafe):

.תונוש תויטנגילטניא תויח םייח המוסקה ריעב .קיישקלימ הפק קחשמב םתדובעב םהל רוזעל וכרטצתו םהלשמ ןטק רב חותפל .רבה ירוחאמ תדמוע ךלש תומדה תא הארת התא .תיפיצפס הנמזה עצביו וילא שגיי חוקלה .הנומתכ ךלומ יולג היהי הז .ןמזוהש לייטקוקה תא ןיכהלו םכל םישורדה םירצומה תא אוצמל וכרטצת ת .ורובע רכש לבקתו חוקלל ותוא ןתת ןכמ רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות