משחק Bartender לדנ סמיי' ג באינטרנט

                                  James Real Bartender קחשמ

Bartender לדנ סמיי' ג (James Real Bartender):

null .ןמרבה לאיר סמיי'ג קחשמב היפוס רבמא עיתפהל הטילחה היפוס הכיסנה יצח לש ויח null .םלוכל עיצמ ןמרבהו רבה ירוחאמ דמע שיאה null .הטנמ לש תועיגנ םע תורפ ,דחוימ והשמ הצור איה רבמא ינעבותו תיזירפק םורגת ך null .רדנלבב בוברע סמיי'ג ןתונ ,םיפדמה רובע עיגהלו לייטקוק ופסוותיש תואקשמה רו null .הנותחתה תינמיה הניפב םקוממ זמר ןצחלב שמתשהל לוכי התא ,םיביכרמ תחכש םא null .קובקבה תא לבלבל אל ידכ ,תוריהזב םתוא רוכזל םג ךירצ התאו הלשמ םידחוימ םיכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות