משחק טוראפ לש רבה באינטרנט

                                  Parrott's Bar קחשמ

טוראפ לש רבה (Parrott's Bar):

.םידבועמ שורדל ,טוראפ רזומ םש םע שדח רב חתפנ הניפב ןמרבה לש דיקפתב ךמצע תא הסנ .הסנמ אל התא םא ,ףסכ השוע אל הז לבא ,ןויסינ לש ביתנ .תודוקפ אלמל ,תואקשמ םיבברעמ .תוכחל םהל םורגל אל ,תודחוימ תופדעה םע םימכחותמו םיינעבות תוחוקל רתוי ויהי בור .רבכעה םע ךשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות