משחק Arnys ברק Caribbeans באינטרנט

                                  Arnys Battle caribbeans קחשמ

Arnys ברק Caribbeans (Arnys Battle caribbeans ):

.תויושרה רושיאב רופחל ליחתהל םייבירקה םייאל עיגה ינרא גולואיכראה .דובעל ונממ ענמ אל ךישמהל לכונש תנמ םיביואה םע ןבשחתהל טילחה רוביגהו תושתכתה ה .יתימא ברק יופצ ינרא תרזע .םירואזוניד םיטובור - םיאלפנ םירוצי לקתית ,הז םוחתב שיש רתויב ןכוסמה רבדה אל ם .םיביוא ינפמ ןגומ תויהל יאדכ ,קשנ ילכ ףוסאל