משחק ברק תוינוכמ יצורמ באינטרנט

                                  Cars Racing Battle קחשמ

ברק תוינוכמ יצורמ (Cars Racing Battle):

.לכל לגוסמ תויהל בייח רהמ עוסנל ,תוצירמ לש םוקיב .תכלל םדאה תלוכי ומכ הז .םייח לע םירחתמ רשא םיעבשומ םיבירי השימח עיגה הזה קחשמב .םירבח השולש לש םיתווצ ינש .חפל ךלש הצירמה רובשל תולקב לוכי התא ובש ,ןכוסמ רה ליבש .םויסה וק לא המידקו םינוש םיטירפ תריחב ,ןונווכ תונוכמ ךופהל ,ירלופופה ריוצמה ט

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות