משחק הביכר לופיט סוס באינטרנט

                                  Horse Care and Riding קחשמ

הביכר לופיט סוס (Horse Care and Riding):


.םיצורימב תפתתשמ איה ובש ,הלשמ סוס הל שי ,םיסוס תבהוא הביכרו םיסוס לופיט ונלש .ןכומ תויהל ךירצ סוסה םיאב תואבה תויורחתה תא בורקב .יתימא יפויל התוא ךופהל ,םולשל הנהנ סוסה דועבו ,חונל הכירצ איה ,םינומיאה ירחא .שביו ףשפשל ,דחוימ ופמש םע היחה תא ףוטשל .ינופ לש הרובח תושעלו המערה תא קרסמ .הקירבמ השדח הסרפ רמסמ הסרפ תא תוקנל ,הסרפה תא ריסהל ךירצ התא ,עולצל לחה סוסה .לולסמל טוקנלו ףכואל ןכומה היחה תא ןיכהל ןתינ .םיסונוב לש ןווגמ ףוסאלו םילושכמה לכ לע רבגתהל הרענל רוזעל

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע